2017. december 12., kedd

Ez lehet a TE REFORMÁCIÓD - 40 Reggel Jézussal - 31. nap - december 13 - SZERDA

Itt találod a korábbi felolvasásokat: http://40reggeljezussal.blogspot.com/

31 . nap

Hogyan lehet békéd és lelki egészséged

„Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr; mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik” (Jer 17:7-8).

Bevezető
A) Az ember félelmetes bizalmatlansági „aszály” közepette él, s ez számos betegség okozója. Ezzel ellentétben némely keresztény úgy él, mint az élő folyóvíz mellé ültetett fa. Figyeljük meg Ellen G. White üzenetét az Értelem, jellem, egyéniség című könyv első kötetéből:
1.   „Tíz betegségből kilencnek az elmében kell keresnünk az eredetét.” – 60. old.
2.   „Az énközpontúság néha betegséget hordoz.” – 63. old.
3.   „A depressziós érzelmek ártanak az egészségnek.” – 64. old.
B) Bizalom a mennyei erőben. A nyolc természetes gyógymód közül ez az egyik. Az Istenbe vetett bizalom olyan erőforrás, amely a Teremtő és Megmentő szeretetteljes jelenlétét hozza magával, hogy békét és lelki erőt nyújtson. Hogyan tudunk szert tenni erre a bizalomra? Tudjuk, hogy a bizalom isteni ajándék. Az ilyen bizalom békét hoz a megterhelt elmének, pozitívan hat a test és egész lényünk egészségi állapotára, s ekképp javul lelki egészségünk is. Tegyük fel magunknak a kérdést: Hogyan adhat békés elmét Isten, ha elménk mindenfélével meg van terhelve? Tanulmányozni fogjuk azokat az okokat, amelyek akadályozzák a bizalmat.

I. Az elme meggyógyítása (Olvasd el Zsolt 32:3­4 verseit)

A nagy Orvos lábnyomán című könyv egyik fejezete az értelmi egészségről szól. Ebből a fejezetből említünk meg hét okot, amelyek távol tartják a békét, bizalmatlanságot szülnek és beteggé teszik az elmét.
„Számos betegség a depresszió következménye. Bánat, aggódás, elégedetlenség, bűntudat, bűnös állapot, gyanakvás – ezek egyaránt felőrlik az életerőt, és kaput nyitnak az összeomlás és a halál felé.” (A nagy Orvos lábnyomán, 241. old.)
1. Ez történt Dáviddal is, amikor rejtegette a bűnt, s naponta küzdenie kellett a bűntudatával. Figyeljük meg a szöveget: „Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt” (Zsolt 32:3). Számos esetben egy gyomorfekély, gyomorpanasz mögött az orvosok számára láthatatlan probléma áll, amit azonban nagyon jól ismer a beteg: tiltott nemi kapcsolatok, házastársi hűtlenség, lopás, gyilkosság vagy valami hasonló.
2. Figyeljük meg Dávidot a bűnvallomása után: „Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak – és te elvetted rólam bűneimnek terhét” (Zsolt 32:5). Most már reménnyel teltnek, bizakodónak, szeretetteljesnek látjuk Dávidot. Ami vele megtörtént, veled is megtörténhet. A bűn megvallása Isten és embertársaim előtt majdhogynem helyreállítja az egészségi állapotot. Egy megelégedett és örömteli lélek egészséget nyújt a testnek és erőt a léleknek. Amikor valaki megbocsát embertársának, akkor nem csak a megbocsátott jár jól. A legnagyobb előnyt a megbocsátó ember élvezi, mert eljut oda, hogy megismeri személyesen Istent, mivel megízleli azt a szeretetet és megbocsátást, ami Isten jellemtulajdonsága. A megbocsátás lelki és értelmi aktusának eredményeként kialakuló érzelmek az egészség javulását szolgálják.
3. Mit kell tenned, amikor negatív érzelmek kerítenek hatalmukba? Biztos lehetsz abban, hogy Isten és a Szentlélek veled van. Elkeseredésed ellenére bízz Istenben, s Dánielhez hasonlóan naponta háromszor imádkozz. Hangosan imádkozz, hogy halld saját hangod, s jól megfontold mondandódat:

„Szerető Atyám, az Úr Jézus nevében, és a Szentlélek erőteljes segítségével kérlek, űzd ki szívemből a szomorúságot, a szorongást és az ellenségeskedést. Kitárom előtted a lelkem, trónusod elé járulok, hogy kegyelmet találjak. Tölts be engem örömmel, a Te jelenléteddel, hálaérzettel, bizalommal és alázatos lélekkel azok iránt, akiket megbántottam, hogy bocsánatot kérhessek, és hogy megbocsássak azoknak, akik megsebeztek.”
Továbbá minden reggel ismételd el a következő szöveget: „Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vigadjunk ezen!” (Zsolt 118:24). A nap végén pedig ismételd el még egyszer.

Most pedig ismerjük meg az Istenbe vetett bizalom másik módszerét:

II. Az ima erőforrást nyújt a betegség tudományos kezelésére (Lásd Jak 5:15).
1. Egy tanulmány során a megfigyelt személyek nem tudták, hogy egy kísérlet alanyai. Nemrégiben egy amerikai kórház végezte el, olyan betegek bevonásával, akik kezelés alatt álltak.

Az intenzív osztályon a betegeket találomra két csoportra osztották: az első csoport olyan betegekből állt, akiknek minden szükséges ellátást biztosítottak, a második csoportnak pedig szintén biztosították a műtét utáni előírt ellátást (a személyzet sem tudta, hogy egy tanulmányban vesz részt), azonban ez utóbbi csoport tagjaiért egy bizonyos távolságra levő gyülekezet tagjai imádkoztak hetente (az imádkozók szintén nem tudták, hogy megfigyelik őket, továbbá nem ismerték a betegeket, és a betegek sem tudtak az imákról). Íme, az eredmények:
a) Az első csoportban a betegek több műtét utáni szövődményről panaszkodtak, s hosszabb ideig kellett az intenzív osztályon maradniuk.
b) A második csoportban a betegek kevesebb időt töltöttek az intenzív osztályon, és kevesebb szövődményről számoltak be.

A tanulmány következtetése lényegében elismeri, hogy bizonyos feltételek mellett a gyógyulás folyamatában természetfölötti erők is részt vesznek. Ilyen feltétel például az ima és a hit. Ez egy tárgyilagos, pontos és tudományos bizonyítása annak, hogy az ima ereje és az Istenbe vetett bizalom valóságos.

2. Mit jelent az ima és az ima ereje? Az ima a szív kitárása Isten előtt úgy, mint egy barát előtt. A beteg ügyét annak kezébe helyezheti, aki így szól: „Én, az Úr vagyok a te gyógyítód.”

Az ima Istenhez emel. Amikor a beteg kapcsolatba lép a végtelen erő Forrásával, s ha gyógyulása Isten dicsőségét szolgálja, akkor meggyógyul. Ha Istennek más az akarata, akkor erőt ad, vagy olyan módszereket bocsát a beteg rendelkezésére, melyek révén könnyebbé teszi a terhet, vagy enyhíti a szenvedést.
Figyeljünk meg egy gondolatot, amely jól magyarázza, ahogyan az Istenbe vetett bizalom hat az emberi szervezetre.

III. A gondolatok, érzések és érzelmek hatása az immunrendszerre
A pszichoneuro-immunológia az a tudományág, amely a gondolatok, érzelmek és érzések immunrendszerre gyakorolt hatását tanulmányozza. Vizsgálja a lelkiállapot hatását a testi betegségekre.

A lelkiállapotot különböző tényezők befolyásolják.  

Egy személy pszichikai állapotát gyakran befolyásolja az otthonról, iskolából, közösségből hozott kultúra (hiedelmek, elvárások, gyakorlatok). A kultúra alakítja vagy akár programozza a személyek pszichikai állapotát, ugyanakkor az elme is alakítja az immunrendszer  reakcióit. 
Az alábbi példa bemutatja, hogyan működik ez a fontos rendszer, és hogyan befolyásolja az elme. 
Eset: A nagymama és az édesanya arra  tanítják Andrást, hogy nem jó, ha hirtelen megváltozik a test hőmérséklete, mert könnyen megbetegedhet. „Ha ki vagy izzadva, sose zuhanyozz hideg vízzel” – mondják neki. „Várd meg, míg csökken a tested hőmérséklete. Különben  megbetegedhetsz.  Figyeld  meg,  mi  történik  a  fölmelegített  vasdarabbal,  ha vízbe tesszük: elhajlik. Tehát, a hideg zuhany veszélyes a felhevült testre.” 
S mivel ez a kijelentés folyton megismétlődött, András kultúrájának a részévé vált. Alakította és beprogramozta a gondolkodását, s ezáltal az immunrendszerét is. 
Amikor  majd  felnő,  lesz  saját  háza,  és  üzletember  lesz,  egy  nap  talán  izzadtan  tér haza.  Beáll  majd  a  zuhany  alá,  s  észreveszi,  hogy  nem  folyik  a  meleg  víz.  Megengedi a hideg vizet, ám akkor eszébe jut a gyerekkorban kapott tanács: „Hidegvíz… felhevült test… veszély.” 
András lezuhanyzik, munkába megy, s elfelejti a zuhany alatt történteket. Este azonban mégis rosszul érzi magát. Nehezen alszik azon az éjjel, s másnap mellkasi fájdalmakkal ébred, bedugult az orra, és láza is van.

Mi történt?  

Természetesen számos magyarázat létezik, ám a pszichoneuro-immunológia egyik magyarázata  az,  hogy  abban  a  pillanatban,  amikor  a  felhevült  test  megérezte  a  hideg vízsugarat, András tudatalattija ezt az információt egy súlyos következménnyel, a betegséggel társította. Szervezete azonnal reagált, immunrendszere fellépett a betegség ellen, s működésbe léptetett egy sor védekezési eszközt: láz, gyulladás stb. 
Az elme nagy hatással van a szervezetre, s ezt igencsak befolyásolja a kulturális környezet, amelyben az illető személy felnő és nevelkedik. Ebből két fontos tanulságot vonhatunk le:
a) Amikor az elme nyugodt és bízik Istenben, amikor bizakodó, hálás és a Teremtőt imádó légkörben növekszik, az agyból kiinduló elektromos áramlások a szervezetbe egészséget és életerőt szállítanak.
b) A szokások megváltozásához szükség van egy fokozatos, türelemmel véghezvitt nevelési folyamatra. Az elmében és az immunrendszerben egy új rendszer bevezetéséhez időre van szükség, mivel folyamatról beszélünk.

IV. Isten nagy és értékes ígéretei
Isten minden embernek küldött egy szerelmeslevelet – a Bibliát. Levele tele van ERŐTEL JES ÍGÉRETEKKEL minden ember számára, aki lelki elégtételre, életének értelmére és életerőre vágyik.
A Bibliában 3565 ígéret található. Hány ígéretnek örültél eddig? Hányat tettél magadévá, s hányra vonatkozóan kérted az Urat, hogy teljesítse a te életedben is?
1. A továbbiakban felsorolunk néhány ígéretet: „Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek” (Mk 11:24). „Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit” (Zsolt 37:4). „Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti” (Zsolt 37:5).
2. Hogyan kérheted az ígéretek teljesedését saját életedre és családodra?
Elsősorban: Olvasd el kétszer vagy háromszor hangosan a kiválasztott ígéretet, s próbáld megérteni azt, amit Isten ígér.
Másodsorban: Fedezd fel, hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy teljesedjen az ígéret, és légy kész eleget tenni ezeknek a feltételeknek.
Harmadsorban: Kérd imában, hogy teljesedjen számodra az ígéret, és mondd el, hogy vállalod a feltételeket. Előre is adj hálát imád meghallgatásáért, és azért, hogy az Úr teljesíti az ígéretet. Mondd el, hogy már eldöntötted, eleget teszel a feltételeknek.
Negyedsorban: Csodálatos eredményekre számíthatsz: békés lelkiállapotra, lelki egészségre, örömre, életerőre, ami testi erőnlétet, s közvetve teljes egészséget fog eredményezni.

V. Isten erőt ad ahhoz, hogy változtassunk rossz szokásainkon
1. Dr. César Gálvez az „Erő az életmódbeli szokások megváltoztatásához” című könyvében szemlélteti mindazt, amit közölni szeretnék veled ezen a héten:
„Már régóta egyedül élek egy panzióban, vagy éppen ott, ahol ebédidőben szoktam tartózkodni. Nyomaszt a munkám és a tanulmányaim.” Ezt egy tanár mondta, amikor segítségért folyamodott hozzám. „Az orvos azt mondja, hogy magas a vérnyomásom, a koleszterinszintem, és hogy stresszes vagyok. Azt javasolta, hogy ha el akarom kerülni a szívbetegséget, akkor mondjak le tevékenységeim egy részéről. Kérem, segítsen! Nem tudom, hogy kezdjem el!”
Elbeszélgettünk, s megtudtam, hogy biológiatanár egy híres magániskolában, és épp a mesteri diplomája megszerzésére készül. Megfigyeltem, hogy túlsúlyos, arca aggodalmat fejezett ki, kedves mosolya teljes ellentétben állt belső lelkiállapotával.
„Kész vagyok megtenni bármit, amit mond. Hogyan kezdjem el?”
Új barátom tanult, értelmes és őszinte ember, ám tanácsra volt szüksége. S habár megalapozott erkölcsi és vallási elvekkel rendelkezett (adventista volt), baj volt az életmódjával. Fizikai és pszichikai gondjai voltak.
Kezdetben azt javasoltam, hogy csupán pár változást vezessen be az étrendjébe: fogyasszon kiadós reggelit és könnyű vacsorát, délben pedig ebéd előtt egyen meg egy tál zöldséget. Emellett közösen kidolgoztunk egy mozgástervet: kezdetben gyalogoljon 35 percet naponta.
A következő lépés az volt, hogy kidolgoztunk egy stratégiát dühének féken tartására, mivel ezen igencsak változtatni szeretett volna, mert nagyon sok feszültséget keltett benne.  
A következő héten megmutatott nekem egy füzetet, amelyben kidolgozta a stratégiát.
Ez a barátom, aki jelentkezett nálam, a tudomány és az oktatás terén munkatársam, most új életmódot követ, amely olyan pszichikai erőt nyújt számára, ami a mennyei erőben való bizalom mellett segít neki minőségi életet folytatni.

Következtetés
1. Az egészségügyi üzenet azért adatott, hogy mindannyian hasonló tapasztalatot élhessünk át: hozzunk elfogadható, progresszív és kellemes változásokat, hogy örülhessünk az egészségnek.
2. Az egészségügyi üzenet pozitív, sosem negatív. Szeretném azzal zárni, hogy az Istenbe vetett bizalom sokkal több örömöt hoz, mint a munkaképesség vagy az evangélium hirdetése. Ma, eddig még sosem tapasztalt módon támasztja alá a tudomány is az egészségügyi üzenetet. Hatékony: egészséget, minőségi és hosszú életet eredményez, ha valaki gyakorlatba ülteti. Vonzó: ki ne szeretne Dánielhez és három társához hasonlítani? Ők értelmesek és lelki emberek voltak.
3. Az egészségügyi üzenet bővölködő életet jelent számodra és számomra. Szeretnél hálát adni Istennek ezért a csodálatos áldásért? Szeretnél másképp viszonyulni az egészségügyi üzenethez? Isten áldjon meg téged!
A mai elmélkedés szerzője dr. César Augusto Gálves V., a Perui Egyetem tanára.

Kiegészítés
A találkozón jelen lesznek majd mindazok, akik részt vettek a lelki szemináriumon. Ez lesz életedben a Pünkösd. Tarts ki! Örülj már most az áldásoknak.
  
Isten azért teremtett, hogy egészséges elméd legyen 
Mit kell tenned, ha negatív érzelmekkel vagy tele? Biztos lehetsz abban, hogy Isten és  a  Szentlélek  veled  van,  s  elkeseredésed  ellenére  bízzál.  Minden  reggel  ismételd  el a következő szöveget: „Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vigadjunk ezen!” „Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr; mert olyanná lesz, mint a víz  mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a le  vele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.” A  bűn  megvallása  Isten  és  embertársaim  előtt  helyreállítja  az  egészségi  állapotot. A megelégedett és örömteli lélek egészséget nyújt a testnek és erőt a léleknek. Amikor egy személy megbocsát embertársának, akkor nem csak a megbocsátott az egyedüli, aki jól jár. A legnagyobb előnyt a megbocsátó személy élvezi. Eljut oda, hogy megismeri személyesen Istent, mivel megízleli azt a szeretetet és megbocsátást, ami Isten jellemtulajdonsága. A megbocsátás lelki és értelmi folyamatának eredményeként kialakuló érzelmek az egészség javulását szolgálják.
A szokások terén minden egyes változáshoz szükség van egy fokozatos, türelemmel véghezvitt nevelési folyamatra. Az elmében és az immunrendszerben egy új rendszer bevezetéséhez időre van szükség, mivel folyamatról van szó.
Csodálatos eredményekre számíthatsz: békés lelkiállapotra, lelki egészségre, örömre, életerőre, ami testi erőnlétet, s közvetve teljes egészséget fog eredményezni.
Az Istenbe vetett bizalom sokkal több örömöt hoz, mint a munkaképesség vagy az evangélium hirdetése.

„Akik azonban magukra öltik Isten teljes fegyverzetét, s naponta időt szentelnek az  elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak  kapcsolatban,  és  megmentő,  átalakító  hatást  gyakorolnak  a  körülöttük  élőkre.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.)

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

2017. december 11., hétfő

Ez lehet a TE REFORMÁCIÓD - 40 Reggel Jézussal - 30. nap - december 12 - KEDD

Itt találod a korábbi felolvasásokat: http://40reggeljezussal.blogspot.com/

30 . nap

A lelki befolyások  és az elme (2)

Sátán arra törekszik, hogy elkeserítsen, Krisztus pedig arra, hogy hitet és reménységet öntsön a szívbe.
„Egy pillanatra se higgyétek, hogy Sátán kísértései valamilyen módon a javatokat szolgálnák. Meneküljetek előle úgy, mintha magától az ellenségtől menekülnétek. Sátán arra törekszik, hogy elkeserítsen, Krisztus pedig arra, hogy hitet és reménységet öntsön a szívbe. Sátán azt sugallja, hogy bizalmunk hamis elvárásokon és ne Krisztus biztos és változhatatlan, igaz Igéjén alapuljon.” (Manuscript 31, 1911.; Our High Calling, 87. old.)

Van megoldás minden fajta kísértésre
„A kísértések minden egyes kategóriájára van sajátos megoldás. Az énünk és a bűnös természetünk elleni küzdelemben nem vagyunk magunkra hagyva, nem csak saját, korlátolt erőnkre támaszkodhatunk. Krisztus a hűséges és mindenható segítségünk. Tudva azt, hogy ilyen erő áll a rendelkezésünkre, senkinek sem kell el  csüggednie vagy elesnie.” (Review and Herald, 1884. április 8.; Our High Calling, 90. old.)

Krisztus vére az egyedüli megoldás
„Jehova törvénye mindent magában foglal. Jézus határozottan kijelentette tanítványainak, hogy Isten szent törvényét nem csak szavak és cselekedetek, hanem gondolatok, érzelmek és vágyak által is át lehet hágni. Az a szív, mely mindenekfelett Istent szereti, nem fog hajlani arra, hogy Isten törvényét felületesen vagy csak külső szabályként kezelje. Ha megérti a Törvény lelki erejét, az alávetett és hűséges lélek tökéletes engedelmességről tesz bizonyságot, s életének minden területén az isteni elveket tartja szem előtt. A parancsolatok igazi ereje csak ilyen engedelmesség által válik igazi lelki erővé. S akkor a bűn már visszataszítónak fog tűnni. Az önigazolás, önfelmagasztalás és a személyes érték hamis érzése megszűnik. Eltűnik a saját érdemeken alapuló biztonságérzet, s a lélekben helyet kap a mély meggyőződés a bűnről, valamint az egyén önmagával szembeni elégedetlensége. A méltatlanság érzésétől uralva a lélek elkeseredésében Isten Bárányának véréhez folyamodik, mert ez jelenti számára a gyógyulás egyedüli lehetőségét.” (Our High Calling, 142. old., 1888.)

Forduljunk szembe a kísértő kihívásával
„Sátán azt fogja sugallni, hogy bűnös vagy. Te azonban ne engedd, hogy befészkelje elmédbe magát az a gondolat, hogy mivel bűnös vagy, Isten elhagyott. Így válaszolj a kísértőnek: »Valóban bűnös vagyok, de éppen ezért van szükségem a Megváltóra. Megbocsátásra és megértésre van szükségem, és az Úr Jézus kijelentette, hogy nem veszek el, ha Hozzá megyek. Az van feljegyezve a levélben, amit írt, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsátja és megtisztít minden hamisságtól (1Jn 1:9). Én bízom Isten Igéjében, és engedek tanácsainak.« Amikor Sátán azt sugallja, hogy elveszett vagy, válaszolj neki: »Igaz, de Jézus eljött és megkeresett, hogy üdvösséget adjon az elveszetteknek. Minél nagyobb a bűnöm, annál nagyobb szükségem van a Megváltóra.«” (98b. levél, 1896.)

Fordítsuk figyelmünket a félreértésektől Isten keze munkájára
„Isten meghívja teremtményeit, hogy forduljanak el a félreértésektől és a bizonytalanságtól, mely körülveszi őket, s csodálják az Ő kezének munkáját. Az ég csillagait  érdemes csodálni. Isten alkotta azokat, hogy az ember áldására legyenek. Amikor az Ő műveit csodáljuk, angyalok csatlakoznak hozzánk, megvilágítják az elménket, s oltalmat nyújtanak a sátáni álnoksággal szemben.” (Manuscript 96,  1899; Adventista Bibliakommentár, 4. köt., 1167. old.)

A vallás befolyása
„Az igazi vallás nemesíti az elmét, finomítja az ízlést, megszenteli az ítélőképességet és birtoklóját a mennyei szentség és tisztaság részesévé fogadja. Elvezet az angyalok  közelségébe,  s  egyre  jobban  elszigetel  a  világ  lelkületétől  és  befolyásától.  Az igazi vallás minden tettünkre és társas kapcsolatunkra befolyással van, s az önuralom lelkületét nyújtja, melynek boldogság és békesség lesz az eredménye.” (Signs of the Times, 1884. október 23.; Egészségügyi tanácsok, 631. old.)

Az értelmi képességek fejlődése
„Ahogyan  Dániel  esetében  is  történt,  az  értelmi  képességek  fejlődése  egyenesen  arányos a lelki jellem fejlődésével.” (Review and Herald, 1898. március 22.; Adven  tista Bibliakommentár, 4. köt., 1189. old.)

A testi egészségi állapot javulása
„Amikor  az  elme  fejleszti  a  képességeit,  és  amikor  az  akarat  Isten  oldalára  van  állítva,  bekövetkezik  a  testi  egészségi  állapot  csodálatos  javulása.” (Medical  Mis  sionary, 1892. november–december; Egészségügyi tanácsok, 505. old.)

A helyes magatartástudat a legjobb gyógyszer
„Annak a tudata, hogy helyesen jártunk el, a legjobb gyógyszer a beteg test és elme  számára. Isten áldásainak érzülete egészséget és erőt nyújt. Akinek a lelke Istenben  nyugszik meg és hálás, a gyógyulás útjára lépett. Megalapozott elégtételt jelent az a  tudat, hogy az Úr szemei ránk tekintenek és fülei készek meghallgatni imáinkat. A tudat, hogy van egy barátunk, akiben sosem csalatkozunk, akire rábízhatjuk lelkünk  minden titkát, olyan boldogságot eredményez, amelyet szavakban nem lehet kifejezni.” (Signs of the Times, 1884. október 23.; Egészségügyi tanácsok, 629–630. old.)

Jézus szeretete kellemes légkörrel veszi körül a lelkeket
Kellemes  és  tiszta  légkör veszi körül azokat,  akik  Jézust szeretik. Vannak emberek, akik éheztetik saját lelküket. Őket nagymértékben segíteni fogja egy kedves szó vagy egy őszinte dicséret. Az Istentől ingyen és bőségesen áradó mennyei áldásokat fel kell kínálni mindazoknak, akik a befolyási körünkben  élnek. Ezáltal azt fogjuk igazolni, hogy a mennyei eredetű szeretet oly mértékben  növekszik, amilyen mértékben felhasználjuk mások áldására. Ezzel Istent dicsőítjük.” (Our High Calling, 233. old., 1899.)

Egyetlen meggondolatlan pillanat következményei
„A lelkiismeret egyetlen védőpajzsának eltávolítása, egyetlen rossz szokás dédelgetése, a kötelességek teljesítésére való magasabb rendű késztetések egyetlen elhanyagolása a hitetés ösvényének lehet a kezdete. Ez az ösvény pedig azok soraiba vezet, akik Sátánt szolgálják. Közben mégis azt vallhatod, hogy Istenért és az Ő ügyéért lángol a szíved. Pillanatnyi meggondolatlanság, egyetlen félrelépés egész életeket terelhet rossz irányba.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 397. old.)

Isten nem tesz csodát azért, hogy eltávolítsa  a hitetlenség gyümölcseit
„Isten  figyelmeztet,  tanácsol  és  dorgál,  felkínálja  a  lehetőséget,  hogy  jóvátegyük  tévedéseinket,  mielőtt  meggyökereznének  bennünk  és  második  természetünkké  válnának. Ám ha visszautasítjuk a helyreállítást, Isten nem lép közbe, s nem állít  meg  azon  az  úton,  amit  választottunk.  Nem  fog  csodát  tenni  annak  érdekében,  hogy leállítsa az általunk elvetett magvak növekedését és gyümölcstermését. Az az  ember, aki hitetlenségről vagy közönyről tesz bizonyságot a mennyei igazság iránt,  nem tesz mást, mint begyűjti azon magvak termését, amelyeket ő maga vetett el.  Sokan éltek már át ilyen tapasztalatot. A hanyagságot, közönyt és az igazsággal  szembeni  ellenállást  ápolva  eljutottak  oda,  hogy  érzéketlenül  hallgatják  azt  az  igazságot, amely valamikor megérintette a lelküket. Jéghideg ridegséggel, fémes  durvasággal,  áthatolhatatlan  és  kőkemény,  érzéketlen  lelkülettel  rendelkeznek  –  ilyenné válhat azon emberek jelleme, akik csak állítják, hogy keresztények. Így kell  érteni azt a kijelentést is, hogy az Úr megkeményítette a fáraó szívét. Isten szólt az  egyiptomi  uralkodóhoz  Mózes  által,  s  felkínálta  neki  mennyei  hatalmának  meg-  győző bizonyítékait, a fáraó azonban megátalkodottan utasította el azt a világos-  ságot, amely a megtéréshez vezette volna. Isten nem alkalmazott természetfölötti  befolyást a lázongó fáraó szíve megkeményítésére, de mivel ellenállt az igazságnak,  a Szentlélek elhagyta őt, s a saját maga választotta sötétségben és hitetlenségben  maradt. A Szentlélek folyamatos visszautasításának következményeként az emberek elszakadnak Istentől. Amikor az elme megvilágosodásának lehetőségei kimerülnek,  többé egyetlen mennyei kinyilatkoztatás sem tudja kiragadni a tévelygőt a hitetlenségből.” (Review and Herald, 1882. június 20.; Our High Calling, 162. old.)

Urald a körülményeket, hogy ne a körülmények uraljanak
„Vannak olyan bajok, amelyeket enyhíthetünk, de meg nem szüntethetünk. Ahelyett,  hogy a környezete alakítaná az embert, neki kell a környezetét alakítania, legyőzve  az akadályokat. Azzal fejlesztheti képességeit, hogy rendet és összhangot teremt a  zűrzavarban. Ebben a törekvésben számíthat Isten segítségére, ha igényli azt. Nincs  magára hagyva, hogy egyedül birkózzék meg a kísértésekkel, a saját erejével küzd  jön a próbákban. Mindenható Lény siet a segítségünkre. Jézus otthagyta a menny királyi udvarait. Szenvedett és meghalt a bűn miatt lealjasodott világon, hogy megtaníthassa az embereket, miként álljanak meg életük próbáiban, s hogyan győzzék le a kísértéseket. Ő a mi példaképünk.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 312. old.)

Isten óhaja, hogy az elme teljes mértében megújuljon
„A bűnös gondolatok és szokások szennyét teljes mértékben el kell távolítani. Isten óhaja az, hogy az elménk teljes mértékben megújuljon, szívünk pedig megteljen az igazság kincseivel.” (Our High Calling, 108, 1901.)

Bölcsen kezeljük a különböző beállítottságú embereket
„Mindannyiunknak tanulmányoznunk kell a jellemet és a modort, hogy tudjuk, hogyan bánjunk okosan a különféle gondolkodású emberekkel, hogy legkitűnőbb törekvésünkkel segítsük őket Isten szavának megértésében és az igaz keresztény élet  megélésében.  Olvassuk  velük  a  Bibliát,  gondolataikat tereljük  a  világiakról  az  örökkévaló  dolgokra. Isten gyermekeinek kötelessége, hogy az Úr küldöttei legyenek,  s megismerjék azokat, akiknek segítségre van szükségük. Ha valaki kísértés terhe  alatt roskadozik, gondos óvatossággal karoljuk fel ügyét, és bánjunk vele bölcsen – hiszen örök élete forog kockán. Így az értük fáradozók szavai és tettei élet illata az életre vagy halál illata a halálra lehetnek.” (Bizonyságtételek, 4. köt., 69. old.)

Jézus tanítványait az elvhűség jellemzi
„Állhatatos és határozott elvek vezérlik azoknak az életét, akik Jézus lábainál időznek és Tőle tanulnak.” (Review and Herald, 1882. június 20.; Our High Calling, 162. old.; Értelem, jellem, egyéniség, 1. köt., 33–38. old.)

Mikor lesz a találkozó? 
A szeminárium végén. Ha elfelejtetted, vagy ha még nem tudsz róla, vedd fel a kapcsolatot  a  lelkészeddel  vagy  a  Sáfársági Szolgálatok Osztályának  vezetőjével, s érdeklődd meg az esemény pontos idejét és helyét. Mindenki jelen lehet, aki bekapcsolódott ebbe a programba. 
Sátán arra törekszik, hogy elkeserítsen, Krisztus pedig arra, hogy hitet és reménységet öntsön a szívbe.
„Egy pillanatra se higgyétek, hogy Sátán kísértései valamilyen módon a javatokat szolgálnák. Meneküljetek előle úgy, mintha magától az ellenségtől menekülnétek. Sátán arra törekszik, hogy elkeserítsen, Krisztus pedig arra, hogy hitet és reménységet öntsön a szívbe. Sátán azt sugallja, hogy bizalmunk hamis elvárásokon s ne Krisztus biztos és változhatatlan, igaz Igéjén alapuljon.” (Manuscript 31, 1911.; Our High Calling, 87. old.)

Isten arra teremtett, hogy elméd egészséges legyen 
Sátán  arra  törekszik,  hogy  elkeserítsen,  Krisztus  pedig  arra,  hogy  hitet  és  reménységet öntsön a szívbe. Az a szív, mely Istent mindenekfelett szereti, nem fog hajlani arra, hogy  Isten  törvényét  felületesen  vagy  csak  külső  szabályként  kezelje.  Valóban  bűnös vagyok, de éppen ezért van szükségem a Megváltóra. Megbocsátásra és megértésre van szükségem, és az Úr Jézus kijelentette, hogy nem veszek el, ha Hozzá megyek.
Minél nagyobb a bűnöm, annál nagyobb szükségem van a Megváltóra.  
Az értelmi képességek fejlődése egyenesen arányos a lelki jellem fejlődésével. Akinek a lelke megnyugszik Istenben, és hálás, a gyógyulás útjára lépett.
Kellemes és tiszta légkör veszi körül azokat az embereket, akik Jézust szeretik. 
Isten figyelmeztet, tanácsol és dorgál, felkínálja a lehetőséget, hogy jóvátegyük tévedéseinket,  mielőtt  meggyökereznének  bennünk  és  második  természetünkké  válnának. A Szentlélek folyamatos visszautasításának következményeként az emberek elszakadnak Istentől. Amikor az elme megvilágosodásának lehetőségei kimerülnek, többé egyetlen mennyei kinyilatkoztatás sem tudja kiragadni őket a hitetlenségből. 
Jézus  elhagyta  a  mennyei  udvarokat,  szenvedett  és  meghalt  a  bűntől  megrontott világban azért, hogy megtanítson, hogyan viseljük el az élet kihívásait, és hogyan győzzünk a kísértések felett. Az Ő élete tökéletes példa mindannyiunk számára

„Akik  azonban  magukra öltik Isten  teljes  fegyverzetét ,  s  naponta időt szentelnek az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre.  Gondolataik  emelkedettek,  törekvéseik  nemesek  lesznek.  Világosan  megértik  az  igazságot és Isten iránti kötelességeiket. Vágyakozni fognak az ártatlanságra, a világosságra, a szeretetre és a többi mennyei adományra.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.)

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________

Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________


2017. december 10., vasárnap

Ez lehet a TE REFORMÁCIÓD - 40 Reggel Jézussal - 29. nap - december 11 - hétfő

Itt találod a korábbi felolvasásokat: http://40reggeljezussal.blogspot.com/

29. nap

A lelki befolyások  és az elme (1)

A vallás és az egészség
„A személyes vallás a legfontosabb. János írta Gájusnak: »Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek« (3Jn 2). A testi egészség nagymértékben függ a lelki egészségtől, ezért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. A személyes vallás a magatartásban, szavak és cselekedetek által válik láthatóvá, s olyan fejlődést eredményez, amely a tökéletesség legmagasabb fokára is eljut, és amelyet értékel az Úr: »És ti Ő benne vagytok bételjesedve« (Kol 2:10).” (117. levél, 1901.)

Az igazi vallás erőt, nyugalmat és kiegyensúlyozottságot  eredményez
„Az igazi vallás nem egy érzelem, hanem a szeretet és irgalom konkrét kifejeződése cselekedetek által. Ilyen vallásra az egészség és a boldogság érdekében van szükség, mivel behatol a lélek megszentségtelenített templomába s kiűzi onnan a bűnös elemeket. Átveszi az uralmat, megszenteli és beragyogja a szívet a feddhetetlenség Napjának fényes sugaraival. Az ég felé tárja ki a lélek ablakait, hogy beáramolhasson Isten szeretetének dicsősége. A nyugalom és az egyensúlyérzet azonnal helyet talál a lélekben. Mivel a mennyei légkör egy aktív tényező, amikor betölti az ember lelkét, testi, értelmi és erkölcsi erői gyarapodnak, s Krisztus képmása, a dicsőség reménysége rajzolódik ki bensőjében.” (Review and Herald, 1901. október 15; Jótékonyság, 42. old.)

Isten az élet és az öröm forrása
„Isten az élet, a világosság, az öröm forrása az egész világegyetem részére. Miként a fénysugarak a napból, s a vizek árjai a forrásból, úgy áradnak szét Istentől az áldások, összes teremtményeire. Mindenütt, ahol ez az Istentől eredő élet a szívekben lakozik, onnan tovaárad szeretetben és áldásban másokra.” (Jézushoz vezető út, 77. old.)

Istentől kapja minden lény az életet
„Minden élőlény Isten akaratának és hatalmának köszönhetően él, s az életet Isten Fiának életéből kapja. Bármilyen képességekkel és tehetségekkel is rendelkeznének, az élőlények állandóan attól az erőforrástól függnek, amelyet az élet Forrásától kapnak. Krisztus az élet forrása. Csak egyedül Ő a halhatatlanság birtoklója, és Ő, aki a fényben lakozik, jelenthette ki: »én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt«.” (Manuscript 131, 1897; Adventista Bibliakommentár, 5. köt., 1088. old.)

Sátán az elme befolyásával hat a másik elmére
„Sátán már akkor felállította uralmát a világ fölött, amikor kiűzetett a mennyből.  Fáradhatatlanul  dolgozik  annak  érdekében,  hogy  megrontsa  az  emberek  Isten  iránti hűségét. Ugyanazt a módszert alkalmazza, amelyet mennyben is alkalmazott: egyik elme befolyását a másikra. Ezáltal az emberek egymás kísértőivé válnak.  Részesülnek  Sátán  erőteljes  és  megromlott  érzelmeiből,  és  ellenállhatatlan  uralmat gyakorolnak. Az ilyen gonosz érzelmek zászlaja alatt pártokba, egyesületekbe, titkos társaságokba tömörülnek, és nemzetközi ügynökök által végzik a te  vékenységüket.  Isten  azonban  nem  sokáig  fogja  eltűrni  működésüket.” (11.  levél, 1903.)

Sátán célja a képességek önző módon való felhasználása
„Sátán, mint egy vadász helyezi el különleges csapdáit, hogy tőrbe ejtse az emberi  lelket. Célja az, hogy az emberek az Istentől ajándékba kapott képességeiket önző  módon használják fel, s ne szenteljék oda az Ő dicsőségére. Isten előre eltervezte,  hogy  az  emberek  abban  legyenek  foglalatosak,  ami  békét  és  örömet,  valamint  örök nyereséget szerez számukra, Sátán azonban azt akarja, hogy erőforrásainkkal mulandó dolgokra összpontosítsuk, és semmilyen jutalmat nem kínál.” (Review and Herald, 1910. szeptember 1.; Our High Calling, 202. old.)

A bűn nem hozott magával új energiát és indulatokat
„Nem szabad azt feltételeznünk, hogy Ádám bűnbeesésével Isten az emberi lénynek  új energiát és indulatokat adott, mert ez azt jelentené, hogy Isten ültette a bűnre  való  hajlamot  az  emberi  természetbe.  Krisztus  akkor  kezdte  el  térítői  munkássá-  gát, amikor az ember bűnbe esett, hogy az Isten törvénye iránti engedelmesség és  a Krisztusban levő hit által az embernek megadja az esélyt az isteni képmás visszaszerezésére.” (Manuscript 60, 1905.)

Mindenkinek két zászló közül kell választania
„Rettenetes küzdelem zajlik. Két nagyhatalom küzd egymás ellen – az isteni Fejedelem, Jézus Krisztus, a sötétség fejedelme, Sátán ellen. Nyílt küzdelem zajlik a szemünk előtt. Ebben a világban csak két tábor van, s minden emberi lénynek egyik vagy a másik zászló alá kell gyülekeznie. Vagy a sötétség fejedelmének zászlajához, vagy Krisztushoz csatlakozik.” (38. levél, 1894.)

A bűn megrontja egész lényünket
„A bűn kiterjed az ember teljes lényére, de hasonlóképpen működik a kegyelem is.” (8. levél, 1891.)

„A megrontott szív lerombolta a lélek nemes tulajdonságait. Mindazoknak, akik szeretnék megtanulni a megváltás tudományát, Krisztus iskolájának alázatos tanulóivá kell válniuk, hogy lelkük temploma a Magasságos állandó lakhelyévé válhasson. Ha azt akarjuk, hogy Krisztus neveljen bennünket, lelkünket meg kell  üresítenünk minden gőgös elvárástól, hogy Jézus Krisztus saját képmását helyezhesse belénk.” (Our High Calling, 107. old., 1898.)

A kereszt helyes énképet ad az elmének
„Mi készteti az emberi elmét arra, hogy helyes énképet alakítson ki magáról? Csak  egyedül a golgotai kereszt. Ha Jézusra, hitünk Szerzőjére és Bevégzőjére tekintünk,  minden öndicsőítési hajlamunk a porba hull. S miközben tekintetünket fölemeljük,  szívünk a méltatlanság érzésével telik meg, s ez alázathoz vezeti. Ha a keresztet  szemléljük,  olyan  erőben  részesülünk,  amely  megérti  azokat  a  csodálatos  ajándékokat,  amelyeket  a  kereszt  bocsátott  a  hívők  rendelkezésére.  Ha  Krisztus  által  Istenre tekintünk, elillan az emberi büszkeség, s az önfelmagasztalás helyét átveszi az igazi alázat.” (Our High Calling, 116. old.)

Az ember tökéletességet nyer Krisztusban
„Krisztus élő kapcsolatba helyezi tanítványait magával és az Atyával. A Szentlélek emberi elmére gyakorolt hatása révén az ember tökéletességet nyer Krisztusban. A Krisztussal kialakított egység határozza meg az Ő kapcsolatát tanítványaival, s ez a világ előtt Jézus magasztosságának, erkölcsi kiválóságának és hatalmának a legmeggyőzőbb bizonyítéka arra vonatkozóan, hogy el fogja törölni a bűnt.” (Manuscript 111, 1903; Adventista Bibliakommentár, 5. köt., 1122. old.)

Csak Isten gyarapíthatja az ember erkölcsi értékét
„Az ember értéke az isteni mérce alapján a Krisztussal való egységétől függ, mivel  Isten az egyedüli, aki felemelheti az embert az erkölcsi méltóság szintjére Krisztus  által. A világi tisztesség nem jelent nagyobb értéket annál, amit maga a Teremtő  adott. A világot szerető emberek bölcsessége bolondság, s erősségük lényegében törékenység és gyengeség.” (Our High Calling, 151. old., 1873.)

Az önzés és következményei
„Az erkölcstelenség alapja az önzés, s mivel az emberi lények engedtek az önzésnek, napjainkban igencsak szemmel látható az Isten iránti hűtlenség. Nemzetek, családok és személyek törekednek arra, hogy énjüket érdekeik középpontjába helyezzék. Az ember szenvedéllyel próbál uralkodni embertársain. Elszigeteli magát Istentől és társaitól, önzésében saját megzabolázhatatlan hajlamait követi. Úgy jár el, mintha mások jóléte attól függne, hogy alávetik magukat neki vagy sem.” (Review and Herald, 1903. június 25; Tanácsok a keresztény sáfárságra vonatkozóan, 24. old.)

A győzelem elnyerhető
„Szent elvek ápolásával az ember kivívhatja a győzelmet saját bűnös hajlamai fölött. Ha aláveti magát Isten törvényének, érzelmei többé nem térnek el a helyes útról, képességeit már nem tékozolja el s nem arra használja többé, hogy olyan célokat kövessen, amelyek eltávolítják őt Istentől. A mennyei kegyelem által szavai, gondolatai és energiái megtisztulnak, kialakul új jelleme, s a bűn nyomán bekövetkezett romlást is legyőzheti.” (Manuscript 60, 1905.)

A bizonytalan elme a kísértés kezdetét jelenti
„A kísértésnek való engedés kezdete azt a bűnt jelenti, amikor az elme ingadozni kezd, s hiányzik belőle az Isten iránti következetes bizalom. A gonosz folyamatosan arra az alkalomra les, hogy helytelen képet mutathasson be Istenről, s gondolatainkat tiltott területre terelje. Ha sikerrel jár, akkor a világi dolgokkal Sátán elvonja az elme figyelmét. Mindent megtesz, hogy felkorbácsolja az érzelmeket, felébressze a szenvedélyeket, ám a ti felelősségetek féken tartani az érzelmeket és szenvedélyeket, s azokat az értelem és a lelkiismeret ellenőrzése alá helyezni. S akkor Sátán már nem képes uralni az elmét. Krisztus felszólít, hogy vállaljuk fel az állandó küzdelmet a  jellemünkben  levő  lelki  gonoszság  ellen.  Le  kell  győzni  a  természetes  hajlamokat. […] Az étvágyat és a szenvedélyeket uralni kell, s az akaratot teljes mértékben Krisztus oldalára kell állítani.” (Review and Herald, 1892. június 14.; Our High Calling, 89. old.)

Senkinek sem kell elkeserednie az örökölt hajlamok miatt
„Sátán mindig készen áll és éberen figyel, hogy becsaphasson. A csodálat minden  eszközét  beveti,  hogy  az  embert  az  engedetlenség  útjára  térítse.  Zavaros  érzel  meket sugallva igyekszik megtéveszteni a lelkiismeretet. Hamis feliratokat helyez  azokra  az  útjelzőtáblákra,  melyeket  Isten  helyezett  ki  azért,  hogy  megtaláljuk a helyes utat. A gonosz erőinek épp ezen eszközei miatt – melyek a lélek felé áradó világosságot próbálják eltakarni – bízott meg Isten mennyei lényeket, hogy vezessék, őrizzék és irányítsák azokat az embereket, akik örökölni fogják a dicsőséget. Senkinek sem kell elkeserednie örökölt hajlamai miatt, amikor Isten Lelke meggyőzi őt bűne tekintetében, amit tévedésből követett el. Meg kell térnie, meg kell vallania a bűnt, és le kell mondania a gonoszról. Az őrzőangyalok készen állnak, hogy lelkiismeretesen vezessék a lelkeket az igaz úton.” (Manuscript 8, 1890; Adventista Bibliakommentár, 6. köt., 1120. old.)

Bűnrészesség társulás által
„Nem  kell  elkeserednie  annak  a  léleknek,  akit  elcsábítottak  a  negatív  befolyások, s aki másokkal társulva a bűn részese lesz és Isten akaratával és jellemével ellentétben cselekszik. »Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasságosabb lőn” (Zsid 7:26). Jézus Krisztus  nem  csak  Főpapunk  és  Közbenjárónk,  hanem  Áldozat  a  mi  bűneinkért. Egyszer  már  önmagát  adta  mindannyiunkért.” (11.  levél,  1897; Értelem,  jellem, egyéniség, 1. köt., 28–33. old.)

Isten arra teremtett, hogy elméd szent legyen
„Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek.” (3Jn 2)

Amikor  Isten  élete  lakozik  az  emberek  szívében,  kiárad  a  körülötte  levőkre  is, áldást és szeretetet kínálva. Isten előre eltervezte, hogy az emberek abban legyenek foglalatosak,  ami  békét  és  örömet,  valamint  örök  nyereséget  szerez  számukra.  Krisztus akkor kezdte el térítői munkásságát, amikor az ember bűnbe esett, hogy az Isten törvénye iránti engedelmesség és a Krisztusban levő hit által az embernek megadja az esélyt az isteni képmás visszaszerezésére. A bűn kiterjed az ember teljes lényére, de hasonlóképpen működik a kegyelem is. 
Mi készteti az emberi elmét arra, hogy  helyes énképet  alakítson  ki magáról?  Egyedül csak a golgotai kereszt.
„Az ember értéke az isteni mérce alapján a Krisztussal való egységétől függ, mivel  Isten  az  egyedüli,  aki  felemelheti  az  embert  az  erkölcsi  méltóság  szintjére  Krisztus által. A mennyei kegyelem által szavai, gondolatai és energiái megtisztulnak,  kialakul új jelleme, s a bűn nyomán bekövetkezett romlást is legyőzheti.”

„Akik  azonban magukra öltik  Isten  teljes  fegyverzetét ,  s  naponta időt szentelnek az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre.  Gondolataik  emelkedettek,  törekvéseik  nemesek  lesznek.  Világosan  megértik  az igazságot és Isten iránti kötelességeiket. Vágyakozni fognak az ártatlanságra, a  világosságra,  a  szeretetre  és  a  többi  mennyei  adományra.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________